DOKUMENTY EU

Základní strategické dokumenty mapující vývoj politiky EU ve vztahu k mediálnímu vzdělávání a podpoře rozvoje mediální gramotnosti. (Řazeno vzestupně, pokud chcete sledovat vývoj situace, začněte zdola.)

ČLÁNKY NA TÉMA „DOKUMENTY EU”
vloženo 23.11.11
2011: Zpráva Komise Evropského parlamentu - Ochrana dětí v digitálním prostředí

Zpráva Komise zdůrazňuje důležitost mediální osvěty u nezletilých. Primárním důvodem tohoto kroku je jejich rostoucí přístup k internetu a například používání sociálních sítí ke komunikaci. Mladí lidé by měli být informování o rizicích, která jim na internetu hrozí. Dokument je k dispozici v ČJ.

2011: Zpráva Komise Evropského parlamentu – Ochrana dětí v digitálním prostředí

vloženo 23.11.11
2011: Bruselská deklarace o celoživotním mediálním vzdělávání

Deklarace vytvořená osmi mezinárodními odborníky v oblasti médií zdůrazňuje důležitost zprostředkování vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti všem věkovým skupinám. Navrhuje proto například implementaci vzdělávacích programů pro dospělé do školních systémů jednotlivých států Evropské unie. Dokument je k dispozici v AJ.

2011: Bruselská deklarace o celoživotním mediálním vzdělávání

vloženo 23.11.11
2011: Fezská deklarace o mediální a informační gramotnosti

Fezská konference v Maroku pod záštitou UNESCO přinesla debatu o důležitosti mediální gramotnosti v digitální éře i do zemí mimo Evropu, primárně do arabského světa. Všech 200 účastníků odsouhlasilo na zasedání důležitost mediální gramotnosti pro veřejnost, výsledky konference shrnuli odborníci do deklarace. Dokument je k dispozici v AJ.

2011: Fezská deklarace o mediální a informační gramotnosti

vloženo 23.11.11
2010: Digitální agenda pro Evropu

Nová iniciativa navazuje na starší iniciativu i2010. Za obecný cíl Digitální agendy lze považovat zajištění udržitelného hospodářského a sociálního přínosu jednotného digitálního trhu, který je založen na rychlém a superrychlém internetu a interoperabilních aplikacích. Dokument je k dispozici v ČJ.

2010: Digitální agenda pro Evropu

vloženo 23.11.11
2010: Přehled základních skutečností o mediální gramotnosti

Dokument představuje populárnější formou a ve stručnosti mediální gramotnost. Podtrhuje její důležitost pro širokou veřejnost, shrnuje rizika neznalosti a zároveň představuje několik iniciativ Evropské unie v této oblasti. Dokument je k dispozici v AJ.

2010: Přehled základních skutečností o mediální gramotnosti

vloženo 23.11.11
2009: Konference "O odpovědnostech poskytovatelů obsahu a uživatelů" v Praze

Konference v pražském Kongresovém centru se věnovala primárně aktuálně diskutovaným odborným tématům, která souvisejí s proměnami mediálního prostředí, zejména pak v souvislosti s technologickým pokrokem. Tématem byla i velmi aktuální otázka Product placementu. Dokument je k dispozici v ČJ.

2009: Konference „O odpovědnostech poskytovatelů obsahu a uživatelů“ v Praze

vloženo 23.11.11
2009: Druhý evropský kongres v Bellarii

Druhý kongres v italské Bellarii (první byl v Belfastu v roce 2004) měl odborníkům z oblasti médií poskytnout prostor pro přímou diskuzi a výměnu názorů a zkušeností v mediální výchově. Klíčovým tématem byla především současná struktura mediální výchovy, její budoucnost, ale také kontroverze této oblasti. Dokument je k dispozici v AJ a FJ.

2009: Druhý evropský kongres v Bellarii

vloženo 23.11.11
2009: Doporučení komise o mediální gramotnosti v digitálním prostředí

Celým názvem: Doporučení komise o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost

Komise sestavila na základě předchozích dokumentů další doporučení. Týkají se především samoregulační iniciativy, podpory systematického výzkumu mediální gramotnosti, zlepšení povědomí o vnitrostátním a evropském audiovizuálním dědictví či fungování digitálního světa. Dokument je k dispozici v ČJ.

2009: Doporučení komise o mediální gramotnosti v digitálním prostředí

vloženo 23.11.11
2009: Evropská charta mediální gramotnosti

Chartu může podepsat kdokoliv po zaregistrování na příslušné webové stránce. Charta zdůrazňuje nutnost mediální gramotnosti veřejnosti, definuje mediálně gramotného člověka a vyzývá k podpoře dalších výzkumů v oblasti mediální gramotnosti. Dokument je k dispozici v AJ a dalších devíti jazycích

2009: Evropská charta mediální gramotnosti

vloženo 23.11.11
2009: Závěrečná zpráva o Studii EK týkající se kritérií hodnocení úrovně mediální gramotnosti

Zpráva navazuje na nařízení AVMS směrnice. Ta stanovuje oznamovací povinnost Komise za účelem měření úrovní mediální gramotnosti ve všech členských státech. Zpráva se pokouší shrnout jednotlivá kritéria pro adekvátní a rovné hodnocení ve všech státech. Dokument je k dispozici v AJ.

2009: Závěrečná zpráva o Studii Evropské komise týkající se kritérií hodnocení úrovně mediální gramotnosti

vloženo 23.11.11
2008: Zpráva o mediální gramotnosti v digitálním prostředí

Zpráva navazuje na všechny předchozí dokumenty, ale oproti nim výrazně apeluje na spolupráci odborníků v oblasti mediální gramotnosti s orgány, které jsou odpovědné za regulaci audiovizuální a elektronické komunikace. Odborníci zde také apelují na to, aby se do mediální gramotnosti začalo zapojovat více institucí, např. knihovny apod. Dokument je k dispozici v ČJ.

2008: Zpráva o mediální gramotnosti v digitálním prostředí

vloženo 23.11.11
2007: Program Mládež v akci (do 2013)

Cílem programu je rozvíjet a podporovat spolupráci v řadách mládeže. Snaží se podněcovat mladé lidi, primárně ve věku 13–30 let, znevýhodněné a postižené, aby se zapojili do veřejného života. Program podporuje jejich podnikavost i kreativitu. Dokument je k dispozici v ČJ.

2007: Program Mládež v akci (do 2013)

vloženo 23.11.11
2007: Program MEDIA 2007 (do 2013)

Program je určený k podpoře evropského audiovizuálního sektoru. Každý rok podporuje více než 100 festivalů v Evropě. Jednou z priorit roku 2007 bylo podporovat aktivně mediální gramotnost v oblasti filmu, například filmových vzděláváním prostřednictvím festivalů. Navazuje na programy MEDIA plus a Vzdělávání MEDIA. Dokument je k dispozici v ČJ.

2007: Program MEDIA 2007 (do 2013)

vloženo 23.11.11
2007: Směrnice o audiovizuálních mediálních službách / AVMS

Nová směrnice je v podstatě jen novelou směrnice Televize bez hranic z roku 1989. Všechny členské státy EU se zavázaly k jejímu zapracování do své legislativy do roku 2009, docházelo však k řadě zpoždění. Směrnice opět nabízí definici mediální gramotnosti a dále stanovuje oznamovací povinnost Komise za účelem měření úrovní mediální gramotnosti ve všech členských státech.

2007: Směrnice o audiovizuálních mediálních službách / AVMS

vloženo 23.11.11
2007: Pařížská agenda - dvanáct doporučení pro mediální vzdělávání

V červnu 2007 došlo v Paříži k přepracování Grünwaldské deklarace. Mediální odborníci potvrdili řadu stávajících doporučení, vytvořili však dvanáct nových. Dotýkají se například nutnosti mediálního vzdělávání pedagogů, kladou důraz na zlepšení metod výuky mediální výchovy apod. Dokument je k dispozici v AJ.

2007: Pařížská agenda – dvanáct doporučení pro mediální vzdělávání

vloženo 23.11.11
2007: Zpráva o výsledcích z veřejných konzultací k tématu mediální gramotnosti

Cílem veřejných konzultací bylo určit na základě zjištěných informací existující a možné přístupy k mediální gramotnosti a poskytnout popis objevujících se trendů v Evropě. V roce 2006 se konzultací účastnilo 23 států EU, včetně České republiky. Přispěly také Čína, Rusko a USA. V roce 2007 vznikla následující zpráva shrnující poznatky. Dokument je k dispozici v AJ.

2007: Zpráva o výsledcích z veřejných konzultací k tématu mediální gramotnosti

vloženo 23.11.11
2006: Skupina odborníků pro mediální gramotnost (Media Literacy Expert Group)

Skupina odborníků v oblasti mediální gramotnosti zasedala poprvé v Bruselu v roce 2006. V prvních dvou letech se scházela třikrát ročně, nyní je společných schůzí méně. Záměrem odborníků je definovat cíle mediální gramotnosti a její trendy, zároveň se snaží propagovat nové metody v oblasti mediální výchovy a navrhují témata dalších jednání v této oblasti.

2006: Skupina odborníků pro mediální gramotnost (Media Literacy Expert Group)

vloženo 23.11.11
2006: Doporučení EP a Rady o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti

Doporučení zdůrazňuje důležitost mediální výchovy pro děti, vzhledem k jejich stále častějšímu a samostatnému kontaktu s médii. Zároveň apeluje na dostatečnou průpravu pro pedagogy, kteří mediální výchovu vyučují. Dokument je k dispozici v ČJ.

2006: Doporučení EP a Rady o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti

vloženo 23.11.11
2005: Program eContentplus (do 2008)

eContentPlus byl program, který se konal několikrát ročně. Jeho cílem bylo, aby se digitální obsahy v Evropě staly dostupnější, použitelnější a využitelnější pro uživatele internetu. Program se primárně orientoval na oblasti trhu, kde lze předpokládat pomalejší vývoj: geografické, vzdělávací, kulturní a vědecké obsahy. Dokument je k dispozici v AJ.

2005: Program eContentplus (do 2008)

vloženo 23.11.11
2005: iniciativa i2010 (do 2009)

Iniciativa je komplexní strategií pro oblast informační společnosti a médií. Jejími hlavními prioritami jsou inovace, investice a integrace do každodenního života. Později na ni navázala iniciativa ‚Digitální agenda pro Evropu‛. Dokument je k dispozici v ČJ.

2005: iniciativa i2010 (do 2009)

vloženo 23.11.11
2005: Program Bezpečnější internet plus (do 2008)

Program vznikl na podporu bezpečnějšího užívání internetu a dalších online technologií. Bojoval proti ilegálním a nebezpečným obsahům od fotografií znázorňujících zneužívání dětí po rasismus. Cílem programu bylo dát rodičům a pedagogům větší moc v oblasti bezpečnosti internetu díky nástrojům, které například dokážou skrýt určitá videa, odkazy apod. Dokument je k dispozici v AJ.

2005: Program Bezpečnější internet plus (do 2008)

vloženo 23.11.11
2005: směrnice Televize bez hranic

Směrnice EU stojí na dvou základních principech. Prvním z nich je volný pohyb evropských televizních programů na vnitřním trhu, druhým pak povinnost pro televizní kanály vyhradit aspoň polovinu vysílacího času evropské produkci, a to vždy, když je to realizovatelné. Směrnice se dotýká i otázky ochrany dětí v kontextu mediálního obsahu. Dokument je k dispozici v AJ a v dalších 10 jazycích.

2005: směrnice Televize bez hranic

vloženo 23.11.11
2004: Program e-Learning (do 2006)

Program e-Learning byl jednou z iniciativ EU. Podporoval získávání nových dovedností a znalostí, propagoval digitální gramotnost. Zdůrazňoval roli celoživotního vzdělávání a podtrhával rostoucí potřebu digitální gramotnosti jakožto základní schopnosti na pracovišti a podporu aktivní participace v informacemi poháněné společnosti. E-Learning iniciativa zafinancovala řadu vzdělávacích projektů, mezi něž patří například e-twinning. První dokument je k dispozici v AJ, druhý v ČJ.

2004: Program e-Learning (do 2006) AJ

2004: Program e-Learning (do 2006) ČJ

vloženo 23.11.11
2004: Konference "Mediální vzdělávání v Evropě"

Konference v irském Belfastu byla zároveň prvním evropským kongresem v otázce mediální gramotnosti. Klíčovým tématem zde bylo například nutné zlepšení dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti mediální gramotnosti. Účastníci zároveň řešili nutnost zavedení praktických cvičení v rámci mediální výchovy. Dokumentů ke konferenci je velmi omezené množství. Následující dokument je v AJ a závěrům konference se věnuje ve druhé části.

2004: Konference „Mediální vzdělávání v Evropě“

vloženo 23.11.11
2002: Doporučení z konference "Mediální vzdělávání mládeže"

Konference ve španělské Seville podpořila doporučení z Vídně a pokusila se je rozšířit. Apeluje především na začlenění mediální výchovy do školních osnov, a to i pro děti na prvním stupni základních škol. Podle nových doporučení by se také měla zlepšit kooperace mezi pedagogy, mělo by dojít k vytvoření dalších učebních manuálů a měla by se zavést certifikace pro vyučující mediální výchovy. Dokument je k dispozici v AJ.

Doporučení z konference „Mediální vzdělávání mládeže“

vloženo 23.11.11
1999: Doporučení konference "Vzdělávání v oblasti médií a v době digitálního věku"

V průběhu konference ve Vídni došlo k upřesnění pojmu ‚mediální vzdělávání‛, zároveň z ní vyplynula řada doporučení pro UNESCO. To by mělo například zjednodušit mezinárodní výměnu informací o mediální gramotnosti, zároveň by mělo jednotlivé státy v rozvoji této oblasti podporovat finančně. Dokument nastiňuje založení tzv. Clearing House, který má být centrem informací o mediální gramotnosti a zároveň dohlížejícím orgánem nad mediálním vzděláváním. Dokument je k dispozici v AJ.

Vzdělávání v oblasti médií a v době digitálního věku

vloženo 23.11.11
1990: Zpráva o nových pokynech k mediálnímu vzdělávání

Na Mezinárodní konferenci o mediální gramotnosti ve francouzském Toulouse vznikl další dokument, který volně navazuje na Grünwaldskou deklaraci. Upřesňuje pojem ‚mediální gramotnost‛, zabývá se metodologií výuky, vymezuje nezbytné elementy pro vývoj mediálního vzdělávání ve světě. Konference se zúčastnili i zástupci Austrálie a USA, v oblasti mediálního vzdělávání tedy došlo k celosvětové výměně zkušeností. Dokument je k dispozici v AJ.

Zpráva o nových pokynech k mediálnímu vzdělávání

vloženo 22.11.11
1982: Grünwaldská deklarace o mediálním vzdělávání

UNESCO vyjádřilo klíčový význam mediální gramotnosti v deklaraci, která vznikla během Mezinárodního symposia o mediálním vzdělávání v Grünwaldu. Stručný dokument poukazuje především na fakt, že lidé jsou stále více vystavováni vlivu médií a je nutné pomoci jim naučit se média chápat. Vyzývá k zakládání a podpoře programů, které se týkají mediálního vzdělávání. Dokument je k dispozici v AJ

Grünwaldská deklarace o mediálním vzdělávání